آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-12-06
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-12-06
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-04-14
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-12-03
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-11-14
تاریخ شروع کنفرانس
1399-12-12
تاریخ پایان کنفرانس
1399-12-12

 


جهت دریافت فایل پاورپوینت ارایه شفاهی کلیک کنید

دریافت فایل شفاهی