مباحث نظری

-         مفهوم‌پردازی حکمرانی در عرصه خیر و نیکوکاری

-         مبانی (اجتماعی، علمی، دینی و ...) حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری

-         تشریح نقش و عملکرد بازیگران حوزۀ حکمرانی در عرصه خیر و نیکوکاری

-         الگوهای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری

-         ابعاد و سطوح حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری

-         نقد و ارزیابی نظریه‎های حکمرانی

-         حکمرانی امور خیر در فضاهای سنتی و دیجیتال

-         شاخص‎های ارزیابی حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری

-         دیدگاههای فقهی در حوزه حکمرانی امور خیر و نیکوکاری

 

مطالعه و ارزیابی تجربههای جهانی

-         نظام حکمرانی امور خیر و تحولات آن در کشورهای توسعه‎یافته

-         نظام حکمرانی امور خیر و تحولات آن در کشورهای درحال توسعه

-         نظام حکمرانی امور خیر و تحولات آن در کشورهای مسلمان

-        نظام حکمرانی امور خیر و تحولات آن در کشورهای همسایه

 

مطالعه و ارزیابی تجربههای ملی

-          تجربه حکمرانی امور خیر در بحران‏های ملی (از قبیل بحران زلزله و سیل)

-         تجربه حکمرانی امور خیر در بحران‎های جهان‎گستر (از قبیل بحران کرونا) 

-         تجربه حکمرانی امور خیر در فعالیت‏های بشردوستانه روزمره (مثل تامین نیازهای اقتصادی فردی)

-         تجربه حکمرانی امور خیر در فعالیت‎های بشردوستانه بادوام (مثل ساخت بیمارستان)

-         تجربه حکمرانی امور خیر در فعالیت‎های بشردوستانه شخص‌بنیاد (سرمایه‎های بزرگ)

-         تجربه حکمرانی امور خیر در فعالیت‎های بشردوستانه جمعی و گروهی (سرمایه‎های خُرد)

 

مطالعه و ارزیابی نقش نهادهای بازیگر عرصه خیر

الف) عوامل سیاستگذار

-         مجلس شورای اسلامی (مرکز پژوهش‎های مجلس)

-         شورایعالی انقلاب فرهنگی

-         شورایعالی فضای مجازی

-         شورایعالی امنیت ملی

-         وزارت کشور (نیروی انتظامی)

-         سازمان اوقاف و امور خیریه

ب) نهادهای بازیگر دولتی/ حاکمیتی

-         سازمان اوقاف و امور خیریه و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         آستان قدس رضوی و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         بهزیستی و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         هلال احمر و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         بنیاد مستضعفان و جانبازان و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی و نظام حکمرای عرصه خیر

-         کمیته امداد امام خمینی و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         جهاد سازندگی و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نظام حکمرانی عرصه خیر

-         فعالیت‎های خیریه مساجد

-         نقش‎های اجتماعی شرکت‎ها و موسسات خصوصی

ج) نهادهای بازیگر مردمی/ خصوصی

-         نقش‎های اجتماعی شرکت‎ها و موسسات خصوصی

-         موسسات خیریه مردمی

-         اشخاص نیکوکار

 

 آسیب‏ها و چالش‏های حکمرانی امور خیر در ایران

-         آسیب‎ها و چالش‎های مربوط به ارتباطات بین‎المللی حوزه خیر

-         آسیب‎ها و چالش‎های مربوط به تعاملات حکومت با حوزه خیر

-         آسیب‎ها و چالش‏های مربوط به تعاملات بین بازیگران حوزه خیر

-         آسیب‎ها و چالش‎های ورود مستقیم/ غیرمستقیم حکومت و دولت به حوزه خیر

-         آسیب‎ها و چالش‎های ورود مستقیم/ غیرمستقیم بخش خصوصی به حوزه خیر

-         آسیب‏ها و چالش‏های درون‎سازمانی مربوط به مدیریت موسسات خیریه

 

 حکمرانی «مطلوب» امور خیر و نیکوکاری در ایران

-         سیاست‎گذاری و بازیگران آن

-         برنامه‎ریزی و دست‎اندرکاران آن

-         اقدام و فعالیت و عاملان آن

-        ارزشیابی و اعتبارسنجی و مجریان آن

 

 ایدههای نو برای حکمرانی امور خیر در ایران

آنچه در ارتباط با موضوع حکمرانی مورد نظر پژوهشگران باشد، مخصوصا در ارتباط با شفافیت، قانون، مشارکت، پاسخگویی، عدالت، اثربخشی و کارایی، مسئولیتپذیری و وفاق عمومی، قابل طرح است. امید است برخی از متفکران و پژوهشگران، به موضوعاتی که در محورهای پنجگانه این فراخوان مطرح شده، نیز عنایت نمایند. آنچه مطرح است، نوآوری در ارتباط با یک مساله است.