شورای سیاستگذاری
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی(Seyed Mahdi Khamoushi)
رییس شورای سیاست گذاری همایش(Chairman of the Conference Policy Council)
Head of Waqf and Charity Organization of Iran
وب سایت: www.oghaf.ir
پست الکترونیکی: infoo [at] alaconf.ir
محمدصالح طیب‌نیا (Mohamadsaleh Tayebnia, PhD)
رییس همایش(Boss of Conference)
استادیار، هیئت علمی دانشگاه اصفهان

University of Esfahan
وب سایت: tayebnia.ir/
پست الکترونیکی: tayebnia.saleh [at] yahoo.com
دکتر نعمت‌الله موسی‌پور (Nematolah Musapour, Pro)
دبیر علمی(Scientific Secretary of the Conference)
استاد تمام دانشگاه فرهنگیان

Full professor at Bahonar University of Kerman
پست الکترونیکی: n_mosapour [at] yahoo.com
حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری (Ali Molanoori)
دبیر اجرایی (Executive Secretary of the Conference)
مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Director General of Communications and Coordination of the Deputy of Quran and Atrat of the Ministry of Culture and Islamic Guidance
وب سایت: molanoori.ir
پست الکترونیکی: amolanoori [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر حسین ابراهیم آبادی (Hosein Ebrahimabadi, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
رییس مرکز نشر دانشگاهی

Faculty member of the Cultural and Social Studies Research Institute of the Ministry of Science, Research and Technology
پست الکترونیکی: pobox [at] iup.ac.ir
دکتر مجتبی امیری (Mojtaba Amiri, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار دانشگاه تهران

Tehran University
پست الکترونیکی: mamiry [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی رحماندوست (Mojtaba Rahmandoust, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار دانشگاه تهران

Tehran University
پست الکترونیکی: rahmandost [at] ut.ac.ir
دکتر مهری بهار (Mehri Bahar, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار دانشگاه تهران

Tehran University
پست الکترونیکی: mbahar [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمجتبی خیام نکویی (Seyed Mojtaba Khayamnekouyi, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

Tarbiat Modares University
وب سایت: www.modares.ac.ir/~khayam
پست الکترونیکی: khayam [at] modares.ac.ir
دکتر مهدی مرتضوی (Mahdi Mortazavi, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری

Tarbiat Modares University
پست الکترونیکی: m-mortazavi [at] modares.ac.ir
دکتر روح‌الله حمیدی‌مطلق (Ruholah Hamidi Motlagh, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
مدیر آکادمی نوآوری در پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف


Director of the Innovation Academy at Sharif University Policy Institute
پست الکترونیکی: hamidimotlagh [at] yahoo.com
دکتر مریم سعیدیان (Maryam Saidian, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دانشیار دانشگاه اصفهان

University Of Isfahan
پست الکترونیکی: msaeedyan [at] ltr.ui.ac.ir
دکتر نسیم غنبرطهرانی (Nasim Ghanbar Tehrani, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
استادیار دانشگاه خوارزمی

Kharazmi University
پست الکترونیکی: nasim.tehrani [at] gmail.com
دکتر محمدرضا اخضریان‌کاشانی (Mohamadreza Akhzarian Kashani, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
استادیار، دانشگاه تهران

Tehran University
پست الکترونیکی: mkashani [at] ut.ac.ir
حجت‌الاسلام و المسلمین سیداحمد سجادی (Seyed Ahmad Sajadi)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
پژوهشگر حوزه وقف

Researcher in the field of Waqf
پست الکترونیکی: sas_313 [at] yahoo.com
دکتر محسن طاهری (Mohsen Taheri, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
استادیار گروه آینده پژوهشی دانشگاه اصفهان

University Of Isfahan
پست الکترونیکی: m.taheri [at] ast.ui.ac.ir
دکتر نسیم یادگار (Nasim Yadegar, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
دکتری دانشگاه تهران و کار آفرین اجتماعی

Tehran University
پست الکترونیکی: info [at] alaconf.ir
دکتر محمدرضا پویافر (Mohamadreza Pouyafar, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

Amin Police University
پست الکترونیکی: mrpouyafar [at] gmail.com
دکتر سیدحسین سیدی (Seyed Hosein Seyedi, PhD)
عضو کمیته علمی
دکتری، بنیاد خیریه راهبری آلاء

Ala Research Center
پست الکترونیکی: seyedhosein283 [at] gmail.com
دکتر حوریه ربانی (Houriye Rabani, PhD)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
عضو مرکز پژوهشی آلاء

Ala Research Center
پست الکترونیکی: exampl5 [at] gmail.com
نادر ریاحی سامانی (Nader Riyahi Samani)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
پژوهشگر و فعال حوزه وقف و امور خیریه

Researcher and activist in the field of Waqf and charitable affairs
پست الکترونیکی: nriahi40 [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا گل محمدی(Hamidreza Golmohamadi.Phd)
عضو کمیته علمی(Member of the Scientific Committee of the Conference)
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری (Advisor to the Vice President for Rural Development)
پست الکترونیکی: inf [at] alaconf.ir
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا نیستانی (Mohamadreza Neyestani, PhD)
عضو کمیته علمی(Member of the Scientific Committee of the Conference)
پژوهشگر دانشگاه اکس مارسی فرانسه

Researcher at the University of Aix-Marseille, France
پست الکترونیکی: mrneyestani [at] gmail.com
محمد طاهانژاد (Mohammad Tahanejad)
عضو کمیته علمی (Member of the Scientific Committee of the Conference)
واحد خیرماندگار

Khair-e-mandgar" unit of Ala Charity Foundation"
پست الکترونیکی: tahanejad [at] gmail.com
کمیته روابط عمومی
مهدی توسلی (Mahdi Tavasoli)
دبیر کمیته روابط عمومی (Responsible for the Conference Public Relations Committee)
مدیر روایط عمومی بنیاد خیریه راهبری آلاء

Public Relations Manager of Ala Charity Foundation
پست الکترونیکی: mahdi.tavassoli [at] ymail.com
کمیته اجرایی
علیرضا اکرامیان (Alireza Ekramian)
مسئول دبیرخانه (Responsible for the conference secretariat)
کارشناس عمران
پست الکترونیکی: alirezaekramian70 [at] gmail.com